Samsung SAFE

Samsung สำหรับอุปกรณ์องค์กรให้ความปลอดภัยในระดับอุปกรณ์และความสามารถในการจัดการอุปกรณ์ Android ที่เพิ่มขึ้นและได้รับการรองรับบน Avalanche การจัดการอุปกรณ์ SAFE เหล่านี้ใน Avalanche มีการสร้างขึ้นผ่านการใช้งาน API เฉพาะของ Samsung และอนุญาตให้คุณผลักเพย์โหลดซอฟต์แวร์ จัดการอุปกรณ์ และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเฉพาะของ SAFE

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ SAFE อุปกรณ์จะใช้กระบวนการจัดการแบบเดียวกับอุปกรณ์ Android อื่น ๆ ทั้งหมด ยกเว้นกระบวนการจัดการเพย์โหลด Microsoft Exchange ActiveSync Microsoft Exchange ActiveSync สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ SAFE และทำผ่านการใช้งานเพย์โหลดเฉพาะของ SAFE โดยจะเปิดใช้งานการเชื่อมข้อมูลแบบพุชสำหรับอีเมล รายชื่อ และรายการปฏิทินไปยังอุปกรณ์ SAFE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Payload ของ Exchange/ActiveSync (Samsung SAFE) (Android)

อุปกรณ์ SAFE ของ Samsung ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบเดียวกับอุปกรณ์ Android โดยมีข้อตกลง EULA ที่เพิ่มเข้ามา การปฏิเสธข้อตกลง EULA จะไม่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ SAFE บน Avalanche แต่จะทำให้คุณไม่สามารถใช้มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ Samsung มีให้บริการได้ ในการลงทะเบียนอุปกรณ์ SAFE device ให้ดูที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์ Avalanche

การลงทะเบียนอุปกรณ์ SAFE ของ Samsung สามารถทำได้โดย Android 4.2 และก่อนหน้าเท่านั้น

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.