ข้อมูลพอร์ต

ส่วนนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตที่ใช้ใน Avalanche

พอร์ตฐานข้อมูลขาเข้า

ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server จะรับการส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์องค์กร เซิร์ฟเวอร์สถิติ และ Web Console ที่พอร์ต 1433 ตามค่าเริ่มต้น

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์องค์กร/สถิติ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของพอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์องค์กรและสถิติใช้ในการติดต่อ เซิร์ฟเวอร์เว็บโดยทั่วไปจะมีการติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์องค์กร

คำอธิบายการใช้งาน

พอร์ต

UDP/TCP

ที่มา

ปลายทาง

การยืนยันผู้ใช้ LDAP

389

TCP

เซิร์ฟเวอร์องค์กร

เซิร์ฟเวอร์ LDAP

การยืนยันผู้ใช้ Active Directory

5002

TCP

เซิร์ฟเวอร์องค์กร

เซิร์ฟเวอร์ Active Directory

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ร้องขอสิทธิ์ใช้งานจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ใช้งาน

7221

TCP

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่

เซิร์ฟเวอร์องค์กร

การส่งผ่านข้อมูล InfoRail ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ คอนโซล และฐานข้อมูล

7225

TCP

ฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์องค์กร และ Web Console

ฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์สถิติ

Inforail

7226

TCP

การรับส่งข้อมูลภายใน

การรับส่งข้อมูลภายใน

Web Console ร้องขอข้อมูล

8080

TCP

Web Console

เซิร์ฟเวอร์เว็บ

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์เว็บ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของพอร์ตที่ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์เว็บ (Apache Tomcat)

คำอธิบายการใช้งาน

พอร์ต

UDP/TCP

ที่มา

ปลายทาง

Web Console (เบราว์เซอร์) ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เว็บ เซิร์ฟเวอร์จะใช้พอร์ตเริ่มต้นที่ 8080 แต่จะใช้ 8443 เมื่อคุณได้ตั้งค่าใบรับรอง SSL เพื่อรักษาความปลอดภัยของการติดต่อ

8080
-หรือ-
8443

TCP

Web Console

เซิร์ฟเวอร์เว็บ

คำขอข้อมูลจากฐานข้อมูล

1433

TCP

เซิร์ฟเวอร์เว็บ

ฐานข้อมูล

ดำเนินการทำงานจาก Web Console

7225

TCP

เซิร์ฟเวอร์เว็บ

เซิร์ฟเวอร์องค์กร

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของพอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้เพื่อติดต่อกับ Enabler ที่มีการติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเซิร์ฟเวอร์องค์กร

คำอธิบายการใช้งาน

พอร์ต

UDP/TCP

การรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และ Enabler

1777

UDP/TCP

การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความสม่ำเสมอในบริการ

1778

TCP

การส่งผ่านข้อมูล InfoRail ไปยังและจากเซิร์ฟเวอร์องค์กร

7225 TCP

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของพอร์ตที่ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

คำอธิบายการใช้งาน

พอร์ต

UDP/TCP

ที่มา

ปลายทาง

การส่งผ่านข้อมูล InfoRail ไปยังและจากเซิร์ฟเวอร์องค์กร

7225

TCP

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ, เซิร์ฟเวอร์องค์กร

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ, เซิร์ฟเวอร์องค์กร

การรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ Windows Phone 8

443

TCP

อุปกรณ์ Windows Phone 8

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

การรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ Android โดยใช้ ANS

443
7309

TCP

อุปกรณ์ Android

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

การรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ Android โดยใช้ GCM

443
5228
5229
5230

TCP

อุปกรณ์ Android (ผ่านบริการ Google Cloud Messaging)

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

การรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ iOS

443
5223

TCP

อุปกรณ์ iOS
(ผ่านบริการแจ้งเตือนพุชของ Apple)

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

การลงทะเบียนอุปกรณ์ 8443 TCP อุปกรณ์ Android, อุปกรณ์ iOS เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

พอร์ต SecurePlus และการควบคุมระยะไกล

Wavelink SecurePlus (มีชื่อว่า CE Secure ในเวอร์ชั่นก่อนหน้า) ใช้พอร์ต 5001 (TCP) ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของพอร์ตที่ใช้โดยการควบคุมระยะไกล Wavelink Avalanche

การใช้งาน

พอร์ต

ชนิด

เซิร์ฟเวอร์ RC

คอนโซล/ตัวแสดง

ไคลเอ็นต์ RC

การติดต่อเซิร์ฟเวอร์เมล (ตัวเลือก) 

251สำหรับ SMTP

1102สำหรับ POP3

TCP

ออก

N/A

N/A

การเชื่อมต่ออุปกรณ์3สำหรับการเชื่อมต่อ WAN พอร์ตนี้จะต้องถูกส่งต่อจาก IP สาธารณะไปยังที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ภายใน

1899

TCP

เข้า/ออก

ออก

เข้า/ออก

การควบคุมเซิร์ฟเวอร์

1900

TCP

เข้า

ออก

N/A

ตรวจสอบสถานะ

1903

UDP

ออก

ออก

เข้า

เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ Avalanche

7221

TCP

ออก

N/A

N/A

เซิร์ฟเวอร์เว็บ Avalanche

8080

TCP

ออก

N/A

N/A

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.