Ivanti Avalanche

คู่มือผู้ใช้

เวอร์ชัน 6.3

Ivanti Avalanche ที่ดำเนินการโดย Wavelink คือระบบจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่คุณสมบัติความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำให้คุณสามารถจัดการการตั้งค่าไร้สาย (รวมถึงการเข้ารหัสและการรับรองความถูกต้อง) และจะปรับใช้การตั้งค่าดังกล่าวตามกำหนดการตลอดทั้งเครือข่ายคุณสมบัติการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไปยังอุปกรณ์เฉพาะจากคอนโซล Avalanche ได้Avalanche ยังให้เครื่องมือสำหรับจัดการการแจ้งเตือนและการรายงาน

ใช้คอนโซล Avalanche เพื่อจัดการอุปกรณ์ของคุณจากตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณสามารถดูรายละเอียดอุปกรณ์ (เช่นกำลังไฟแบตเตอรี่หรือตำแหน่งที่ตั้ง) จัดการการตั้งค่าของอุปกรณ์ (เช่น การตั้งค่า Wi-Fi หรือการรับสัญญาณ GPS) และการแจกจ่ายหรือลบซอฟต์แวร์นอกจากงานดังกล่าวนี้ คุณยังสามารถสร้างผู้ใช้ Avalanche ที่สามารถเข้าถึงคอนโซลและกำหนดสิทธิ์เฉพาะให้ผู้ใช้ดังกล่าว ตั้งค่าคอนโซลให้แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น และสร้างรายงานที่จะแสดงข้อมูลของ Avalanche ได้