การเปิดใช้งานการสื่อสารที่ปลอดภัย

มีการเชื่อมต่อหลายรายการที่ Avalanche ใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องมีความปลอดภัยการเชื่อมต่อดังกล่าวประกอบด้วย:

เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะหากต้องการให้ความปลอดภัยแก่การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะและเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนบังคับหากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android หรือ iOS เข้ากับ Avalancheสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การนำเข้าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

เว็บคอนโซลหากต้องการให้ความปลอดภัยแก่การเชื่อมต่อระหว่างคอนโซลเว็บ Avalanche และเซิร์ฟเวอร์เว็บ Avalancheขั้นตอนนี้คือขั้นตอนบังคับหากคุณใช้ Android Enterpriseสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเข้าถึงคอนโซลเว็บผ่านการเชื่อมต่อ HTTPS

พื้นที่จัดเก็บไฟล์ส่วนกลางหากต้องการให้ความปลอดภัยแก่การเชื่อมต่อระหว่าง Avalanche และไฟล์สโตร์ส่วนกลางขั้นตอนนี้คือขั้นตอนบังคับหากคุณใช้ที่จัดเก็บไฟล์ส่วนกลางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์ส่วนกลาง

อุปกรณ์ iOSอุปกรณ์ iOS จะจำเป็นต้องใช้ใบรับรอง APNS เพื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การรับใบรับรอง APNS สำหรับ iOS

อุปกรณ์ Androidอุปกรณ์ Android สามารถใช้ Firebase Cloud Messaging (FCM) เพื่อสร้างการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะได้จำเป็นต้องใช้ FCM สำหรับ Android Enterpriseสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกำหนดค่า FCM สำหรับ Android

การควบคุมระยะไกลหากต้องการให้ความปลอดภัยแก่การเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์การควบคุมระยะไกลและอุปกรณ์ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนบังคับหากคุณใช้การควบคุมระยะไกลสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การใช้การควบคุมระยะไกล

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับใบรับรอง SSL ของเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ ที่จัดเก็บไฟล์ส่วนกลาง และการควบคุมระยะไกลได้ที่ การรับใบรับรอง SSL