เพย์โหลดของอุปกรณ์อัจฉริยะ

ใช้เพย์โหลดเพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะเชื่อมโยงเพย์โหลดกับโปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะ และใช้โปรไฟล์นั้นกับโฟลเดอร์ครั้งต่อไปที่อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์จะดาวน์โหลดเพย์โหลดและใช้การตั้งค่านั้น

เกณฑ์การเลือกบางอย่างจะถูกสร้างขึ้นในเพย์โหลดตัวอย่างเช่น อุปกรณ์จะรับเฉพาะเพย์โหลดที่สร้างขึ้นสำหรับระบบปฏิบัติการที่อุปกรณ์กำลังใช้งานอยู่เท่านั้นเมื่อโปรไฟล์ถูกนำไปใช้ คุณจะสามารถใช้เกณฑ์การเลือกเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าอุปกรณ์ใดจะได้รับเพย์โหลดนั้นได้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การเลือกได้ที่ การใช้เกณฑ์การเลือก

เมื่อเพย์โหลดถูกลบออกจากโปรไฟล์ การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเพย์โหลดนั้นจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้โปรไฟล์เพื่อส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ แล้วลบเพย์โหลดออกจากโปรไฟล์ อุปกรณ์จะไม่เก็บไฟล์นั้นไว้ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวของเพย์โหลด Wi-Fi คือ อุปกรณ์จะเก็บข้อมูลประจำตัว Wi-Fi ไว้จนกว่าจะทำการเลือกล้างข้อมูลในระดับอุปกรณ์

หากต้องการเพิ่มเพย์โหลดลงในโปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะ

1.ให้ไปที่แถบโปรไฟล์

2.ในแผง โปรไฟล์ที่สามารถใช้ได้ ให้คลิกที่ชื่อโปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะที่คุณต้องการแก้ไข

3.คลิก แก้ไข

4.เลือกเพย์โหลดที่คุณต้องการเพิ่มลงในโปรไฟล์

5.คลิกไอคอน กำหนด

6.คลิก บันทึก

เพย์โหลดจะถูกเพิ่มลงในโปรไฟล์

7.ดำเนินการหรือจัดกำหนดการปรับใช้เพื่อกระจายเพย์โหลดไปยังอุปกรณ์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การปรับใช้โปรไฟล์

คุณอาจมีเพย์โหลดหลายรายการที่เป็นประเภทเดียวกันในโปรไฟล์เดียวกันอย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ข้อจำกัด APN หรือเพย์โหลดรหัสผ่านมากกว่าหนึ่ง อุปกรณ์จะใช้เพย์โหลดที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ที่มี่ลำดับความสำคัญสูงสุดที่ตำแหน่งนั้นเท่านั้นในการกำหนดลำดับความสำคัญของโปรไฟล์ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ให้ไปที่ตำแหน่งและดูแผงโปรไฟล์ที่ใช้บนแถบโปรไฟล์

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเพย์โหลดอุปกรณ์อัจฉริยะได้ที่ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

ปิดAndroid

ปิดAndroid Enterprise

ปิดiOS